PAR SKOLU

Gaiķu pamatskolas mācību un audzināšanas uzdevumi jaunajā mācību gadā

Mērķis

Kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process.

Prioritāte

Pedagogu sadarbība un labā prakse no pirmsskolas līdz vidusskolai, pēctecīgi un saskaņoti īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā.

Uzdevumi:

  • Rosināt radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanu;
  • Padziļināt izpratni par kopsakarību veidošanu mācību procesā;
  • Uzsākt pilnveidota mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolas mācību procesā;
  • Veicināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanu, sabalansējot intereses ar spējām;
  • Veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un spēju patstāvīgi orientēties sabiedriskajā un valsts dzīvē.