PAR SKOLU

Gaiķu pamatskolas mācību un audzināšanas uzdevumi 2019./2020. mācību gadā

Mērķis

Kompetenču pieejā organizēts kvalitatīvs mācību un audzināšanas process.

Prioritāte

Pedagogu sadarbība un labā prakse no pirmsskolas līdz vidusskolai, pēctecīgi un saskaņoti īstenojot kompetenču pieeju mācību saturā.

Uzdevumi:

  • Rosināt radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanu;
  • Padziļināt izpratni par kopsakarību veidošanu mācību procesā;
  • Uzsākt pilnveidota mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolas mācību procesā;
  • Veicināt izglītojamo individuālo kompetenču attīstīšanu, sabalansējot intereses ar spējām;
  • Veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un spēju patstāvīgi orientēties sabiedriskajā un valsts dzīvē.